REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.abatec.pl
Sprzedawcą jest ABATEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Norwida 31 wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000442580. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.305.000,00 PLN w całości opłacony i posiada numer NIP: 839-317-11-73, Regon: 221795267.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 570 000 019
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sprzedaz@sklep.abatec.pl


§ I Definicje


1. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca- ABATEC Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Norwida 31 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000442580, o kapitale zakładowym w wysokości 3.305.000,00 PLN, numerze NIP: 839-317-11-73, Regon: 221795267. Sprzedawca jest również usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Przedmiot transakcji- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.abatec.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, prowadzony przez Sprzedawcę.
9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ II Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz wyrażenie zgody na umieszczenie w bazie danych Sklepu Internetowego danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta. Powyższych czynności należy dokonać przed złożeniem Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawo do bycia „zapomnianym”, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
2. Sklep Internetowy www.sklep.abatec.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym www.sklep.abatec.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym, w tym cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę skutecznego Zamówienia Klienta.


§ III Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym www.sklep.abatec.pl są cenami brutto oznaczonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że jasno jest wskazane inaczej.
2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Umowa dotycząca prowadzenia konta w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie poprzez usunięcie konta w Sklepie Internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@sklep.abatec.pl
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą zawarcie Umowy Sprzedaży.
9. Czas realizacji Zamówienia liczy się od momentu wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności przelewem, przelewem „online” albo płatności kartą lub momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.


§ IV Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich/ transportowych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „płatność kartą” lub przelewem „online” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w podsumowaniu Zamówienia.


§ V Płatności


1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pobraniem dostawcy przesyłki.


§ VI Odstąpienie od umowy


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na wzorze zamieszczonym w zakładce POBIERZ znajdującej się przy każdym produkcie.
2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Po odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
4. Koszty odesłania zwracanego Towaru ponosi Konsument.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki poniesione przy zakupie. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, w jakim Konsument dokonał zapłaty za Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
8. Sprzedawca może uznać, że Konsument korzystał z basenów drewnianych oraz drewnianego wyposażenia basenów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, w szczególności w przypadku, gdy pakiet z drewnianymi elementami został rozpakowany i :
 została podjęta próba montażu wkrętami, która uszkodziła trwale strukturę Towaru.
 nie podjęto próby montażu, ale przechowywano Towar, gdzie był narażany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nie był przechowywany w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza
9. Konsument nie może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
c) umów, w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.


§ VII Procedura reklamacji


1. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany albo naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru lub nie usunął wady. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
6. Jeżeli Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dołączanym do Towaru.
7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru.


§ VIII Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
3. Klienci mają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,
b) sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) cofnięcia zgody przetwarzania,
e) prawie do przenoszenia danych,
f) prawo do bycia „zapomnianym”,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
4. Dane są przekazywane dobrowolnie, lecz brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sprzedaz@sklep.abatec.pl
c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ IX Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ X Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
a) Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.),
b) w odniesieniu do Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z póź. zm.),
c) w kwestii ochrony danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2018.


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Suma

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu